برای پیدا کردن مطلب مورد نظر کلمه کلیدی خود را وارد نمایید

                                                                                                                                                                        

پایان نامه ارشد

تحقیق c (2630)

داده های استنباطی 97فصل پنجم: بحث و نتیجه گیری100بحث و نتیجه گیری 101محدودیت های پژوهش104پیشنهادات کاربردی104پیشنهادات پژوهشی105منابع106چکیدههدف از این پژوهش بررسی مقایسه سلامت روان و سبک های فرزند پروری والدین افراد معتاد و عادی به ادامه مطلب…

پایان نامه ارشد

منبع مقاله c (2629)

فرایند بارداری وزایمان می تواند به طور کامل بر کیفیت زندگی خانواده تأثیر گذارد و تحقیقات انجام شده ، اهمیت تأثیر آن را بر انواع نتایج بالینی مانند بهداشت روانی، بهداشت جسمانی و حتی طول ادامه مطلب…

پایان نامه ارشد

دانلود پایان‌نامه c (2628)

بررسی پیشینه های داخلی و خارجی58الف) پیشینه داخلی پژوهش58ب) پیشینه خارجی پژوهش60فصل سوم: روش پژوهش62روش پژوهش63جامعه آماری63 سایت منبع شیوه اجرا63ابزار پژوهش64روش تجزیه و تحلیل داده ها65فصل چهارم: تجزیه و تحلیل دادهها‬‬‬‬66‬‬الف) یافته های توصیفی67ب) ادامه مطلب…

پایان نامه ارشد

منابع و ماخذ مقاله c (2627)

رویکرد رفتاری37-دیدگاه اجتماعی شناختی37-دیدگاه صفت38نظریه گوردن آلپورت درباره صفات :39نظریه سه عاملی هانس ، جی . آیزنک (1997-1916)40ریموند کتل (1998-1905) و رویکرد تحلیلی عاملی صفات :41ریشه های تاریخی الگوی پنج عاملی در صفات شخصیت42ابعاد پنج ادامه مطلب…

پایان نامه ارشد

منابع و ماخذ مقاله c (2626)

2-3-6-7 استدلال محض:592-3-7 روش های کاهش پرخاشگری602-4 پژوهش های انجام شده در داخل و خارج کشور:60فصل سوم: روش پژوهش3-2 طرح پژوهش:643-3- جامعه پژوهش:653-4- نمونه و نمونه گیری:653-5- ابزار پژوهش653-5-1 پرسشنامه هوش هیجانی شرینگ653-5-2-پرسشنامه پرخاشگری باس ادامه مطلب…

پایان نامه ارشد

پایان‌نامه ارشد رایگان c (2624)

62/627/7118398915880421770614267311539781275119000189547042507892333708744494450106005548870472846133513451355136513751385جدول2-2: آمار جمعیت سالمندی ایران به تفکیک گروه سنی در سال1385(به نقل از مثنوی و همکاران، 1386)درصدنفرسن08/270/159/198/092/027/7146400011970001119000 سایت منبع 694000645000511900064-6069-6574-7079-7580 و بالاترجمعجدول 2-3: نسبت سهم زنان در جمعیت سالمندان 60 ساله و بیشتر و 80 ادامه مطلب…

پایان نامه ارشد

منبع مقاله c (2621)

نظریهی روانسنجی:34نظریه ی عصبی- زیستی:35هوش سیال:36هوش متبلور:36نظریهی رشدی هوش:37موروثی بودن بهرهی هوشی38رشد اجتماعی IQ39نظریه ی شناختی پردازش دادهها:40پیشینهی نظری باورهای هوشی:43نظریهی ذاتی و افزایشی44پیامدها:44قدرت پیشبینی باورهای خود کار آمدی:44اهداف تبحری و اهداف عملکردی.45بازخورد منفی52بازخورد مثبت54فصل ادامه مطلب…

پایان نامه ارشد

منابع تحقیق c (2620)

متغیر های تحقیق: الف)تعاریف نظری خودکارآمدی: آرمور و همکاران (1976) برای اولین بار خودکارآمدی دانشجویان را به عنوان ” حدی که دانشجو باور دارد می تواند عملکردهای خود را کنترل کند” تعریف کرده اند. اسکالویک ادامه مطلب…

پایان نامه ارشد

پایان‌نامه ارشد c (2619)

نظریه ادارکی فرانس41نظریه سیستمی42رابطه رضایت از زندگی با هوش هیجانی44تعریف هوش45انواع هوش472-3 هوش هیجانی49تعاریف هوش هیجانی50ابعاد هوش هیجانی از نظر مایر و سالووی52دیدگاه هوش هیجانی54دیدگاه توانمندی (پردازش اطلاعات)55دیدگاه مختلط55مدل های هوش هیجانی56مدل توانایی هوش هیجانی ادامه مطلب…